Na mocy przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10 jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.


Administrator danych informuje, że:

  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) - dobrowolna zgoda - i zgodnie z treścią RODO;
  • kontakt z inspektorem ochrony danych u Ubezpieczyciela możliwy jest pod adresem e-mail iod@concordiaubezpieczenia.pl lub nr tel. 61 858 48 00;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wysyłki oraz rozpartywania ewentualnych roszczeń z tego wynikających;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;