Ład Korporacyjny

 

Uwzględniając swoją specyfikę, Concordia Polska TUW (CP TUW) oraz Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA (CC SA) jako firmy tworzące Concordia Ubezpieczenia stosują także Zasady Ładu Korporacyjnego - regulację wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego dla instytucji nadzorowanych. Poniżej prezentujemy informacje o istniejących odstępstwach, co do sposobu osiągnięcia celu wskazanego przez Organ Nadzoru w niektórych wytycznych:

 

 

  Treść Zasady Ładu Korporacyjnego "Uzasadnienie stosowania w części bądź odstąpienia od stosowania"
Rozdział 2 § 8 ust. 4
 
Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.
 
Z uwagi na skalę prowadzonej przez CP TUW oraz CC SA działalności, skład udziałowców/akcjonariuszy i stosunek kosztów, zapewnienie realizacji wytycznej uznano za niecelowe.
Rozdział 2 § 12 ust. 1 i 2
 
1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.
2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej."
 
Zgodnie z przyjętą przez CP TUW/CC SA zasadą, w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w § 12 ust. 1 i 2 Wytycznych, Zarząd CP TUW/CC SA zobowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zgromazenie Członków CP TUW/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CC SA, celem podjęcia decyzji o dalszych działaniach.
 
Rozdział 2 § 12 ust. 3 Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy powinny być uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów instytucji nadzorowanej, a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru. CP TUW nie wypłaca dywidendy.
 
Rozdział 4 § 19 ust. 4
 
W składzie organu należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu instytucji nadzorowanej na polskim rynku finansowym.
 
CP TUW oraz CC SA zapewniają realizację wymogów ustawowych dot. Członków Rady Nadzorczej. Mając na uwadze skład udziałowców/akcjonariuszy, których przedstawiciele są członkami Rad Nadzorczych CP TUW oraz CC SA, za kluczowe uznajemy posiadane doświadczenie zawodowe i wiedzę z zakresu prowadzonej działalności - ponad kryterium językowe.
 
Rozdział 4 § 24 ust. 1
 
"Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku
polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza."
 
Posiedzenia Rad Nadzorczych CP TUW oraz CC SA odbywają się w języku, który umożliwia skuteczną komunikacje większości Członków, każdorazowo jednakże zapewniona jest niezbędna pomoc tłumacza. Protokoły z posiedzeń sporządzane są zawsze w jezyku polskim oraz języku, w którym odbywa się posiedzenie, jeśli jest to inny język.
 
Rozdział 4 § 25 ust. 1 Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb. Jeżeli w instytucji nadzorowanej działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące. Ze względu na skalę działalności CP TUW oraz CC SA zarówno posiedzenia organu nadzorującego, jak i Komitetu audytu odbywają się 3 razy do roku.
Rodział 5 § 28 ust. 3 i 4
 
Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.
 
Mając na uwadze skład Rady Nadzorczej CP TUW/CC SA oraz funkcjonowanie Komitetu Personalnego CP TUW/CC SA, dodatkowy proces raportowania jest nadmiarowy.
 
Rozdział 9
 
Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta
 
Regulacje nie dotyczą CP TUW. CC SA w swej ofercie nie posiada produktów nabytych na ryzyko klienta. W odniesieniu do niewielkiej ilości funkcjonujących nadal umów zawartych w przeszłości, Spółka ma na uwadze treść regulacji Rozdziału 9.
 

 

Ocena stosowania przez Concordia Polska TUW Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w roku 2018

 

Ocena stosowania przez WTUŻiR Concordia Capital S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w roku 2018