§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego, znajdującego się pod adresem www.concordiaubezpieczenia.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Serwis jest prowadzony przez:
    Concordia Polska TUW
          Concordia Polska TUW 
          ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
          Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 
          KRS nr 0000083521
          NIP: 778-12-11-349
          Kapitał zakładowy: 66.260.270,00 zł
          Kapitał opłacony: 66.260.270,00 zł
   Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA
          WTUŻiR Concordia Capital SA 
          ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
          Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 
          Gospodarczy KRS nr 0000020536
          NIP: 778-13-84-334
          Kapitał zakładowy: 27.000.000,00 zł
          Kapitał opłacony: 27.000.000,00 zł
3. Korzystanie z Serwisu jest dla Użytkownika bezpłatne.

 

§ 2
Wymagania techniczne

 

1. W celu niezakłóconego korzystanie z Serwisu, sprzęt komputerowy, z którego korzysta Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące:

1) Posiadać połączenie z siecią Internet;

2) Posiadać program umożliwiający wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML). Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Internet Explorer;

3) Mieć włączoną opcję obsługi plików typu Cookies oraz Java Script;

2. Ponadto, w celu bezpiecznego i niezakłóconego korzystanie z Serwisu Użytkownik powinien:

1) przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania internetu;

2) używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

 

§ 3
Definicje


Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez Serwis i zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odtworzyć przy każdym połączeniu się z nim przez komputer Użytkownika;
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. 64, nr 16, poz. 93 ze zmianami);
OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) – wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, to jest postanowienia wydane przez ubezpieczyciela, stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia i regulujące m.in. tryb zawarcia i rozwiązania danej umowy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia i inne warunki ochrony ubezpieczeniowej, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia oraz ubezpieczonego, a także sposób wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela;
Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02 nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, w tym również korzystająca z usług, do których dostęp umożliwia Serwis;

 

§ 4
Zasady korzystania z Serwisu


1. Serwis umożliwia:
1) Dostęp do informacji na temat Ubezpieczycieli prowadzących Serwis, ich działalności oraz podmiotów współpracujących z ubezpieczycielami;
2) Skorzystanie przez Użytkownika z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
a) zgłoszenia zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
b) pobieranie elektroniczne druków i OWU;
c) uzyskanie danych dotyczących agenta ubezpieczeniowego;
d) złożenia aplikacji w procesie rekrutacji prowadzonej przez Ubezpieczycieli prowadzących Serwis.
2. Korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielami prowadzącymi Serwis. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z którejkolwiek z usług dostępnych w ramach Serwisu jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika takiej umowy.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony. Zakończenie obowiązywania umowy następuje z chwilą zaprzestania przez Użytkownika korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu.
4. W celu skorzystania przez Użytkownika z określonych usług dostępnych w ramach Serwisu może być niezbędne podanie przez Użytkownika danych osobowych lub określonych informacji. O zakresie niezbędnych danych oraz informacji użytkownik jest informowany każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z usługi.
5. W celu skorzystania z określonych usług dostępnych w ramach Serwisu Użytkownik powinien kierować się informacjami wyświetlanymi przez Serwis w odpowiednich zakładkach dotyczących poszczególnych usług.
6. Transfer danych osobowych oraz innych informacji przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu a także proces autoryzacji Użytkownika są chronione za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https.


§ 5
Ochrona danych osobowych


1. Ubezpieczyciele prowadzący Serwis informują, iż są administratorami danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Każdy z Ubezpieczycieli jest odrębnie administratorem danych podanych przez Użytkownika.
2. Dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika takiej zgody, podane przez niego dane będą przetwarzane również w celu marketingu usług własnych Ubezpieczycieli prowadzących Serwis.
4. Ubezpieczyciele prowadzący Serwis zobowiązują się do zachowania poufności przekazanych danych osobowych oraz nieudostępniania ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika tym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika lub w oparciu o przepisy prawa.
5. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w ust. 1 w bazie danych Ubezpieczycieli prowadzących Serwis.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie.

 

§6
Pliki cookies


1. Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies umożliwiające zapisanie wielu informacji dotyczących Państwa komputera, m.in. ustawień, preferencji, systemu operacyjnego, operatora telekomunikacyjnego oraz danych odnośnie czasu wyświetlania przez Państwa naszych treści. Pliki Cookies umożliwiają zebranie informacje w celu oceny korzystania ze strony internetowej, oceny Państwa lokalizacji geograficznej w mechanizmach wyszukiwania opartych na mapie oraz w celu przygotowania raportów dla posiadaczy stron internetowych, świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu w ogóle. Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.

 

§7
Zastrzeżenia prawne


1. Informacje zamieszczone w Serwisie są własnością Ubezpieczycieli prowadzących Serwis.
2. Dane i opinie zawarte w Serwisie służą celom informacyjnym i reklamowym i nie mają poufnego charakteru. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
3. Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości Serwisu jest zabronione – poza materiałami wyraźnie udostępnionymi Użytkownikowi.
4. Ubezpieczyciele prowadzący Serwis zastrzegają sobie prawo do:
1) zmiany w każdym czasie zawartości i układu graficznego Serwisu;
2) czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
5. Zawieszenie funkcjonowania Serwisu może nastąpić również z jakichkolwiek innych przyczyn, w szczególności niezależnych od Ubezpieczycieli prowadzących Serwis i leżących przykładowo po stronie dostawców usług teleinformatycznych bądź będących wynikiem siły wyższej.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na publiczny charakter sieci Internetowej, za pośrednictwem której odbywa się korzystanie z Serwisu, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykami właściwymi dla tego rodzaju kanałów teleinformatycznych – w szczególności działania wirusów, Trojanów, etc.

 

§8
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są udostępniane Użytkownikowi poprzez zamieszczenie w Serwisie. Fakt skorzystania przez Użytkownika po wejściu zmiany Regulaminu w życie z jakiejkolwiek usługi dostępnej w ramach Serwisu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmianę Regulaminu.
2. Użytkownik ma prawo do utrwalania na własny użytek niniejszego Regulaminu w każdej formie – w szczególności elektronicznej bądź papierowej (wydruk).