Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

 

Sprawozdanie półroczne na dzień 30.06.2006

Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. prowadzi trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:
 

 

Na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe składkę inwestuje się zgodnie ze stopą alokacji składki, której wielkość zależy od roku trwania ubezpieczenia. Składka inwestowana przeliczana jest na jednostki uczestnictwa według ceny zakupu. Różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży jest zdefiniowana dla każdego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Składka przekazana na fundusz dzielona jest między poszczególne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zgodnie z dyspozycją ubezpieczającego.

 

Potrącone kwoty i wysokość składek przedstawia poniższa tabela:

 

Tab. Informacja dodatkowa

  okres poprzedni okres  bieżący 

Wysokość składki przypisanej brutto w dziale I grupa 3 załącznika do Ustawy

147 459

195 396

Opłaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń

0

0

Prowizje potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze

2 695

90 545

Inne koszty potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze

 4 674

3 339

Wielkość składek netto po potrąceniu powyższych kosztów, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez Towarzystwo

143 291

104 329

Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększająca wartość funduszu:
Concordia Akcji
Concordia Zrównoważony
Concordia Bezpieczny

 

28 765
57 914

56 612

 

24 112
34 954
45 263