Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

 

Sprawozdanie półroczne sporządzone na 30 czerwca 2011r. 
Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. prowadzi trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:
 

 


 

 

 

 

 

 

Na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe składkę inwestuje się zgodnie ze stopą alokacji składki, której wielkość zależy od roku trwania ubezpieczenia. Składka inwestowana przeliczana jest na jednostki uczestnictwa według ceny zakupu. Różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży jest zdefiniowana dla każdego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Składka przekazana na fundusz dzielona jest między poszczególne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zgodnie z dyspozycją ubezpieczającego.

 

Potrącone kwoty i wysokość składek przedstawia poniższa tabela
 

Tab. Informacja dodatkowa

  okres poprzedni okres  bieżący 

Wysokość składki przypisanej brutto w dziale I grupa 3 załącznika do Ustawy

68 054

63 968

Opłaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń

0

0

Prowizje potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze

3 047

2 790

Inne koszty potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze

1 928

1 769

Wielkość składek netto po potrąceniu powyższych kosztów, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez Towarzystwo

58 744

51 159

Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększająca wartość funduszu:
Concordia Akcji
Concordia Zrównoważony
Concordia Bezpieczny

 

15 437

 20 701
22 607

 

13 386

20 040
17 732