Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

 

Sprawozdanie półroczne na dzień 31.12.2004

Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. prowadzi trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:
 


 

 

Na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe składkę inwestuje się zgodnie ze stopą alokacji składki, której wielkość zależy od roku trwania ubezpieczenia. Składka inwestowana przeliczana jest na jednostki uczestnictwa według ceny zakupu. Różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży jest zdefiniowana dla każdego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Składka przekazana na fundusz dzielona jest między poszczególne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zgodnie z dyspozycją ubezpieczającego.

 

Potrącone kwoty i wysokość składek przedstawia poniższa tabela:

 

 

Tab. Informacja dodatkowa

  okres poprzedni okres  bieżący 

Wysokość składki przypisanej brutto w dziale I grupa 3 załącznika do Ustawy

947 978

392 940

Opłaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń

0

0

Prowizje potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze

93 021

43 895

Inne koszty potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze

 26 384

11 214

Wielkość składek netto po potrąceniu powyższych kosztów, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez Towarzystwo

828 573

337 832

Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększająca wartość funduszu:
Concordia Akcji
Concordia Zrównoważony
Concordia Bezpieczny

 

85 849
133 410

 609 314

 

60 613
94 378
182 841