Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

 

Sprawozdanie roczne sporządzone na 31 grudnia 2009 r. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. prowadzi trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:
  

 

 

 

 

 

Na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe składkę inwestuje się zgodnie ze stopą alokacji składki, której wielkość zależy od roku trwania ubezpieczenia. Składka inwestowana przeliczana jest na jednostki uczestnictwa według ceny zakupu. Różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży jest zdefiniowana dla każdego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Składka przekazana na fundusz dzielona jest między poszczególne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zgodnie z dyspozycją ubezpieczającego.

 

Potrącone kwoty i wysokość składek przedstawia poniższa tabela:

 

Tab. Informacja dodatkowa

  okres poprzedni okres  bieżący 

Wysokość składki przypisanej brutto w dziale I grupa 3 załącznika do Ustawy

172 500

146 550

Opłaty za ryzyko, potrącone ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń

0

0

Prowizje potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze

7 053

6 763

Inne koszty potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze

 4 430

4 280

Wielkość składek netto po potrąceniu powyższych kosztów, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez Towarzystwo

129 196

124 167

Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększająca wartość funduszu:
Concordia Akcji
Concordia Zrównoważony
Concordia Bezpieczny

 

34 707
42 179
52 310

 

32 693
44 512
46 962