Auto Casco


Ogólne zasady obowiązujące przy zgłaszaniu szkód komunikacyjnych z tytułu ubezpieczenia AC (Auto Casco).

 

Postępowanie w razie szkody

 

 • W przypadku powstania szkody w pojeździe na terytorium Polski, Poszkodowany powinien bezzwłocznie powiadomić o tym Towarzystwo. W przypadku szkody poza granicami Polski poszkodowany winien powiadomić Towarzystwo bezzwłocznie po powrocie do kraju, wypełniając poniżej zamieszczone druki zgłoszenia nr: CP-TUW/SZ/06/2016.
 • Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo, nie pomijając żadnej rubryki. W przypadku braku wiedzy dotyczącej poszczególnych rubryk, należy wpisać -  "nie wiem", "nie było", "nie znam", itp.
 • Równie ważne jak podanie danych osobowych i adresowych Poszkodowanego i Sprawcy szkody jest dokonanie w zgłoszeniu szkody dokładnego opisu przebiegu zdarzenia. Poszkodowany powinien także wykonać szkice przedstawiające okoliczności powstania szkody, uwzględniające położenie pojazdów względem siebie bezpośrednio przed powstaniem szkody i po powstaniu szkody (jeżeli szkoda wyniknęła ze zderzenia się z innym pojazdem) lub przedstawienie toru ruchu pojazdu i innych obiektów w przypadku szkody polegającej na zderzeniu się z przeszkodą, zwierzętami lub osobami.
 • W przypadku powiadomienia Policji o kolizji/wypadku, należy wskazać nazwę i adres jednostki policji, w której dokonano zgłoszenia zdarzenia.
 • Jeśli istnieli bezpośredni świadkowie zdarzenia, w zgłoszeniu szkody należy podać ich dane osobowe i adresowe.


W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu - poza dokładnymi danymi osobowymi i adresowymi poszkodowanego - konieczne jest zamieszczenie w zgłoszeniu szkody szkicu przedstawiającego miejsce zaparkowania pojazdu, wykonanie opisu zawierającego czas i miejsce zaparkowania pojazdu oraz czas zauważenia kradzieży, opisanie cech zewnętrznych i wewnętrznych charakterystycznych dla skradzionego pojazdu.

 

 • Do zgłoszenia szkody w przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji/wypadku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • - o/kserokopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu,
  - o/kserokopia prawa jazdy (dwustronnie) osoby kierującej w momencie zdarzenia,
  - o/oryginał oświadczenia sprawcy szkody spisanego przez sprawcę szkody w dniu i na miejscu zdarzenia (jeśli zostało spisane) wraz z podaniem nr polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  - o/kserokopia własnej polisy ubezpieczenia AC.
   

UWAGA: Niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak kopii  wymienionych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji szkody ze względu na konieczność uzyskania przez nasze Towarzystwo wyjaśnień od Poszkodowanego.

 

 • Oględziny uszkodzonego pojazdu - z udziałem Poszkodowanego lub jego przedstawiciela - zostaną przeprowadzone najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody przez nasze Towarzystwo.
 •  
   
UWAGA: W celu umożliwienia jak najszybszego dokonania oględzin, prosimy o podawanie w zgłoszeniu szkody numeru telefonu stacjonarnego (domowego lub w miejscu pracy) i komórkowego.

 

 • Wypełniony druk zgłoszenia szkody (wraz z załącznikami wskazanymi powyżej w pkt. 5) należy przesłać na adres najbliżej działającej od miejsca zamieszkania Poszkodowanego jednostki terytorialnej Towarzystwa w terminie 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.

 

 • Szkodę polegającą na kradzieży pojazdu należy zgłosić w terminie 24 godzin od chwili stwierdzenia tego faktu. W tym przypadku należy wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia szkody udać się do najbliżej działającej od miejsca zamieszkania jednostki terytorialnej Towarzystwa zabierając ze sobą następujące dokumenty:

- dowód rejestracyjny i karta pojazdu,
- oryginał polisy AC,
- zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży ubezpieczonego pojazdu,
- oryginały dokumentów pochodzenia pojazdu (faktura zakupu, umowa kupna - sprzedaży),
- dowód odprawy celnej (nadwozie, silnik) jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy,
- komplet lub komplety kluczyków służących do otwarcia pojazdu wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy zabezpieczające przed kradzieżą (piloty, immobilizery, karty magnetyczne, itp.),
-oryginalne dokumenty potwierdzające zamontowanie urządzeń przeciwkradzieżowych (np. faktura montażu urządzenia przeciwkradzieżowego, karta gwarancyjna, itp.).

 • Po umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu należy udać się wraz z oryginałem postanowienia o umorzeniu dochodzenia do jednostki organizacyjnej Towarzystwa (można również przesłać ww. dokument listem poleconym), gdzie została zgłoszona szkoda w celu pobrania dowodu rejestracyjnego i karty przedmiotowego pojazdu i dokonania wyrejestrowania tegoż pojazdu w wydziale komunikacji.
 • Po dokonaniu wykreślenia skradzionego pojazdu z ewidencji pojazdów należy dostarczyć do jednostki likwidującej szkodę skasowany dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu lub stosowne zaświadczenie wystawione przez wydział komunikacji potwierdzające fakt wykreślenia tegoż pojazdu z ewidencji pojazdów, kartę pojazdu oraz oryginał postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu.

 

Ustalone, należne odszkodowanie zostanie przekazane na konto bankowe Poszkodowanego wskazane w zgłoszeniu szkody.

 

 

W przypadku braku wskazania konta bankowego, odszkodowanie zostanie przesłane przekazem pocztowym. Realizacja przekazu pocztowego przedłuża jednak czas otrzymania odszkodowania o 3 do 7 dni.

 

W razie jakikolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących likwidacji szkody, prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 61 858 48 98 , fax 61 858 48 99

 


W Concordia Polska TUW szkody można zgłaszać telefonicznie lub za pomocą

 e-maila:


 

tel. 61 858 48 08 lub 61 858 48 65
fax 61 858 48 99

szkody.poznan@concordiaubezpieczenia.pl