Operacja chirurgiczna / Przeszczep


Ogólne zasady obowiązujące przy zgłaszaniu roszczeń o wypłatę świadczeń z tytułu Operacji chirurgicznej / Przeszczepów i rekonstrukcji lub nabycia protez.

 

Zgłoszenie świadczenia należy wypełnić szczegółowo, nie pomijając żadnej rubryki na poniżej zamieszczonym druku. W przypadku braku szczegółowej wiedzy dotyczącej poszczególnych rubryk, nie powinna ona pozostać niewypełniona. Należy wtedy wpisać - zgodnie z prawdą - "nie wiem", "nie było", "nie znam", itp.

Wypełnione wnioski o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego wraz z załączonymi do wniosku odpowiednimi dokumentami zgodnie z poniższym wykazem należy przesłać na adres:

 

Biura Świadczeń Concordia Capital SA
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań (tel. 061 858 48 67)

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: cc.swiadczenia@concordiaubezpieczenia.pl

 

Podstawowe dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego:

 

1. Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego/Przeszczepy i rekonstrukcje lub nabycie protez:
a. wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
b. karta informacyjna leczenia szpitalnego (dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie przeszczepu, bądź rekonstrukcji lub zakupu protezy),
c. w przypadku operacji chirurgicznej/przeszczepu i rekonstrukcji lub nabycia protezy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające okoliczności doznania przez Ubezpieczonego nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, zaświadczenie lekarskie, protokoły policji itp.),
d. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego.
 

 

UWAGA: w przypadku kontynuacji ubezpieczenia z innego zakładu ubezpieczeń należy przedstawić dowód opłacenia ostatniej składki ubezpieczeniowej wraz z kserokopią polisy (deklaracji) nie dotyczy zdarzenia w wyniku NW.